O projekcie


Spółka Uxeria.com Sp. Z o.o. realizuje obecnie projekt w ramach działania 8.2 PO IG polegający na stworzeniu innowacyjnego i zaawansowanego systemu B2B usprawniającego działania biznesowe pomiędzy współpracującymi partnerami.

Tytuł projektu:

Wdrozenie innowacyjnego systemu B2B automatyzujacego przeprowadzanie badan i rekrutacje testerów do badan uzytecznosci m.in stron internetowych, serwisów, formularzy.


Realizowany projekt polega na opracowaniu oraz wdrożeniu systemu automatyzującego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności stron internetowych, serwisów, formularzy itp.  Przygotowanie tak wysoce zaawansowanego rozwiązania, którego wysoki stopień innowacyjności wynikają z dążenia do uzyskania w pełni zautomatyzowanego narzędzia do przeprowadzania badań z zakresu usability - począwszy od skonfigurowania badania, zdefiniowania grupy testerów (określenia profilu), zrekrutowania, poprzez zrealizowanie badania aż po wygenerowanie raportu i rozliczenie współpracy wymaga podjęcia szeregu działań i zakupów.

Działalność Wnioskodawcy polega na współpracy zarówno z agencjami interaktywnymi specjalizującymi się w przygotowaniu i wdrażaniu strategii budowy wizerunku firm w Internecie na podstawie założeń marketingowych określanych przez ich klientów, jak i podmiotami przeprowadzającymi badania (np. agencje performance, testerzy prowadzący działalność gospodarczą) skupiającymi specjalistów z zakresu przeprowadzania badań użyteczności narzędzi internetowych. Agencje interaktywne dzięki współpracy z firmą Meeteria.com mają możliwość przeprowadzania badań stron internetowych swoich klientów. Wnioskodawca kooperując z podmiotami przeprowadzającymi badania, uzyskuje dostęp do sieci testerów o różnej charakterystyce. Na firmie Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyłonienia odpowiedniej grupy testerów, którzy następnie przy użyciu narzędzi dostarczonych przez Uxeria.com  przeprowadzają badanie strony internetowej skierowanej do badania przez agencję interaktywną. Rekrutacja odpowiedniej grupy testerów w rzeczywistości jest niezwykle żmudnym i czasochłonnym procesem. Wnioskodawca bowiem musi precyzyjnie określić profil przeprowadzających badanie na podstawie zamówienia otrzymanego od agencji interaktywnej, zaprosić do badania testerów odpowiadających temu profilowi (dotychczas mailowo lub telefonicznie) znajdujących się po stronie podmiotów współpracujących, a następnie rozliczyć pracę testerów. Czas, jaki jest do tego konieczny niekiedy w znaczny sposób opóźnia wywiązanie się ze zlecenia Uxeria.com  wobec agencji interaktywnych, a w konsekwencji także tej agencji względem jej klientów. Co niezwykle interesujące, z punktu widzenia klienta agencji interaktywnej całość usługi poprawy/oceny jego wizerunku w Internecie realizowana jest przez agencję interaktywną, natomiast w rzeczywistości w realizacji usługi biorą udział liczne podmioty (firma Wnioskodawcy, agencja interaktywna oraz testerzy reprezentujący różne podmioty przeprowadzające badania, np. agencje performance). Rolą Wnioskodawcy jest zapewnienie możliwie jak najwyższej automatyzacji procesów występujących na linii agencje interaktywne – Wnioskodawca – przedsiębiorstwa przeprowadzające badania (agencje performance, testerzy).

Celem projektu jest inwestycja w oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiające Wnioskodawcy zautomatyzowanie procesów konfiguracji badania, rekrutacji testerów, przetworzenia danych i przygotowywania kompleksowego raportu ze zrealizowanego badania użyteczności stron internetowych, serwisów, formularzy na zlecenie współpracujących agencji. Przygotowany w ramach projektu system automatyzujący wymienione procesy, pozwoli agencji zlecającej badanie otrzymać w niezwykle krótkim czasie gotowy raport z przeprowadzonego przez Uxeria.com we współpracy z firmami współpracującymi (np. testerami, agencjami performance) – złożonego, wieloskładnikowego badania. 

Wnioskodawca na podstawie doświadczeń zaczerpniętych z wcześniej realizowanych działań prorozwojowych spółki oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin zakłada, że realizacja projektu powinna potrwać nie dłużej niż 20 m-cy. Projekt na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją konkursową został podzielony na 4 etapy.

Planowany do wdrożenia system B2B ma zautomatyzować przepływ zdefiniowanych na potrzeby projektu informacji i danych pomiędzy firmą Wnioskodawcy a partnerami biznesowymi reprezentującymi agencje interaktywne oraz przedsiębiorstwami przeprowadzającymi badania w osobach testerów. Założenia te determinują zakres rzeczowy projektu oraz harmonogram jego realizacji, które zostały zaplanowane tak, aby:
- wdrożenie systemu B2B nie zakłóciło współpracy realizowanej w oparciu o obecnie użytkowane rozwiązanie (niezautomatyzowany proces konfiguracji, zamawiania selekcji, rekrutacji testerów spośród testerów znajdujących się w bazie podmiotów współpracujących przeprowadzających badania np. agencji performance oraz brak mechanizmów efektywnie generujących pełne raporty w bardzo krótkim czasie wykorzystujących dane otrzymywane z prowadzonego badania użyteczności)
- zapewnić skalowalność całego systemu, co oznacza zdolność projektowanego systemu B2B do sprawnego działania w warunkach rosnącej liczby użytkowników, zwiększającej się wielkości przetwarzanych danych, czyli naturalnego powiększenia skali działalności (przyłączania nowych podmiotów biznesowych).
Wymogi te stanowią czynniki niepozostające bez wpływu na zaplanowane koszty i zakres działań, a także profil programistyczny tego projektu. Kolejnym czynnikiem determinującym zaprezentowany poziom kosztów i podział działań jest konieczność stworzenia dedykowanego oprogramowania.
Potencjał zaangażowanych wykonawców musi gwarantować umiejętność przeciwdziałania ryzykom pojawiającym się w tego typu pracach programistycznych, takich jak zagrożenia terminowego wykonania zlecenia, lub konieczność przeprowadzenia dodatkowych prób lub testów przed odbiorem danego elementu projektu lub poszczególnych komponentów systemu B2B.